چینیان ,رومیان ,گفتند ,رومیان گفتند ,چینیان گفتند

چینیان گفتند ما نقاش‌تر

رومیان گفتند ما را کر و فر

گفت سلطان امتحان خواهم درین

کز شماها کیست در دعوی گزین

اهل چین و روم چون حاضر شدند

رومیان در علم واقف‌تر بدند

چینیان گفتند یک خانه به ما

خاص بسپارید و یک آن شما

بود دو خانه مقابل در بدر

زان یکی چینی ستد رومی دگر

چینیان صد رنگ از شه خواستند

پس خزینه باز کرد آن ارجمند

هر صباحی از خزینه رنگها

چینیان را راتبه بود از عطا

رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ

در خور آید کار را جز دفع زنگ

در فرو بستند و صیقل می‌زدند

همچو گردون ساده و صافی شدند

از دو صد رنگی به بی‌رنگی رهیست

رنگ چون ابرست و بی‌رنگی مهیست

هرچه اندر ابر ضو بینی و تاب

آن ز اختر دان و ماه و آفتاب

چینیان چون از عمل فارغ شدند

از پی شادی دهلها می‌زدند

 

منبع اصلی مطلب : *•-☆•* فيلسون شدنم سخت شده هاااا *•-☆•*
برچسب ها : چینیان ,رومیان ,گفتند ,رومیان گفتند ,چینیان گفتند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : قصهٔ مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورت‌گری از مثنوي معنوى مولوى